Basert på nasjonale tall kan
vi regne med skader i
i løpet av året.

Basert på nasjonal statistikk vet vi noe om hvor ulykkene i vil skje

Bolig inne og ute

På veien

Andre steder

Sport og idrett

Fri natur og vann

Skole, barnehage og lekeplass

Ukjent

Institusjon, sykehjem og aldershjem

Last ned oversikt i egen PDF-fil

personer vil oppsøke lege i
hvert år på grunn av skader.

personer i blir innlagt på sykehus
hvert år på grunn av skader.

personer i vil dø hvert år på
grunn av skader.

Last ned oversikt i egen PDF-fil

Forebygging er kommunens ansvar

I Folkehelseloven står det «Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.»

Fallbarometer.no

Vi har også laget et eget verktøy som viser antall hoftebrudd
i Norge og hvilken kostnad det har for samfunnet.

"Tallene på antall skader og ulykker er hentet fra Helsedirektoratets rapport “Personskadedata 2021” og fra Folkehelseinstituttet. Basert på nasjonale tall gir vi et estimat på antall ulykker, og hvor ulykkene vil skje i kommuner og fylker. Skader, forgiftninger og vold ble i 2015 anslått å koste det norske samfunnet totalt 100 milliarder kroner (Helsedirektoratet, 2019).”